ZOBACZ chmurowe oferty pracy na

Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
informuję, że:
1) Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Chmurowisko Sp. z o.o. z siedzibą
w Warszawie 02-777 przy ul. Leonida Teligi 5/8, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000701449, NIP: 9512448458.
Może się Pan/Pani z nami kontaktować telefonicznie: ……………………. lub mailowo: ………………….
2) Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu przesłania oferty szkoleń wychodzących na platformie Szkół Chmury (online).
3) Podstawą przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO – dobrowolnie wyrażona zgoda.
4) Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w zakresie: imię, nazwisko, doświadczenie w Microsoft Azure (lata), adres mailowy.
5) Dostęp do podanych danych osobowych mogą mieć podmioty, z którymi Administrator zawarł umowę na świadczenie usług zgodnie z art. 28 RODO oraz podmioty uprawnione do dostępu do danych na podstawie przepisów prawa.
6) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
7) Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji celu tj. przez okres ………………………………. lub do momentu odwołania zgody.
8) Ma Pan/Pani prawo do:
a. żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
b. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych;
c. przenoszenia swoich danych osobowych;
d. odwołania wyrażonej zgody;
e. wniesienia skargi do organu nadzorczego.
9) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w przypadku niepodania danych osobowych nie będzie możliwe przesłanie oferty szkoleń wychodzących na platformie Szkół Chmury (online).
10) Pana/Pani dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.